Polityka Prywatności
  1. Postanowienia ogólne
    Polityka Prywatności określa zasady zbierania danych w zakresie korzystania z Portalu Silesianpharma.pl. 
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
  3. Słownik pojęć:

Administrator danych osobowych (ADO) – Silesian Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  pod adresem: ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000124313, REGON 200312644, kapitał zakładowy 5 450 000,00 złotych, NIP 9662015459, zwanej dalej w skrócie Silesian Pharma.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie -  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Dane statystyczne  –    wszelkie informacje dotyczące niezidentyfikowanej osoby fizycznej lub innego podmiotu,

Pliki Cookies –  definicja zawarta jest w Polityce Cookies dostępnej na stronie http://www.silesianpharma.pl/polityka-cookies

Reklama display – reklama, w skład której wchodzą działania takie jak remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań oraz danych demograficznych Google Analytics.

  1. Zakres zbieranych danych i okres przechowywania.

Danych demograficznych o zainteresowaniach zbieranych podczas odwiedzania Portalu Silesian Pharma za pośrednictwem funkcji „Google Analytics”. Funkcje „Google Analytics” są zaimplementowane na podstawie reklam display i istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usług dla reklam display i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Informacji dotyczących sesji i wizyt użytkowników, rejestrowanych za pośrednictwem plików cookies zgodnie z polityką cookies.

Dane będą przechowywane przez spółkę Silesian Pharma.

  1. Realizacja praw osób, których dane dotyczą:

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień:  prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa na adres ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Udostępnianie danych innym podmiotom:

Dane statystyczne mogą być udostępniane w następujących przypadkach: (pisemnego, umotywowanego wniosku podmiotu uprawnionego do otrzymywania danych na podstawie przepisów lub umów). Dane mogą być udostępniane podmiotom w ramach podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

  1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektor.odo@farmacol.com.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Zabezpieczenia danych.

W celu zabezpieczenia danych stosuje się m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Gdzie kupić produkty Nayoma